Jêzyk / language:

Newsletter

Szukaj

Aby korzystaæ w pe³ni z serwisu musisz mieæ zainstalowanego Flash Playera.

Mo¿esz go pobraæ pod adresem: get.adobe.com/flashplayer

facebook nasza klasa youtube

O portalu

tigelle - to nowy, najwiêkszy, multimedialny portal promocyjno-informacyjny. Na portalu mo¿ecie Pañstwo promowaæ swój region, miasto, gminê, oœrodki wypoczynkowe, hotele, restauracje, itp.

5184881026 - to informacje multimedialne o miastach w Polsce, atrakcjach turystycznych, miejscach do inwestowania, zabytkach, hotelach i bazie gastronomicznej w ca³ym kraju.

Ju¿ wkrótce konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, m. in. weekendy w hotelach SPA w ca³ej Polsce, wejœciówki do najlepszych klubów i dyskotek oraz nagrody rzeczowe - skutery i rowery.

Zaloguj siê, wygrywaj nagrody i zwiedzaj Polskê razem z portalem polskiemiasta.tv!

Aktualnoœci Portalu

Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy
Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy z portalem polskiemiasta.tv   Zainteresowanych zamieszczeniem materia³ów promuj¹cych miasta, hotele, oœrodki wypoczynkowe i restauracje lub produkcj¹ filmowych materia³ów...
czytaj dalej...

Wirtualny spacer po Waszym mieœcie
Proponujemy Pañstwu równie¿ unikalny sposób promocji multimedialnej miasta i gminy – WIRTUALNY SPACER. Wirtualny Spacer to mo¿liwoœæ poznawania uroków miasta, jego zabytków i najwa¿niejszych...
unvicariously

Ju¿ wkrótce konkurs dla polskich miast!
Ju¿ wkrótce konkurs dla polskich miast!   Nagroda g³ówna o wartoœci ponad 40 000 z³ – produkcja filmu promocyjnego dla miasta, które zajmie pierwsze miejsce. O zwyciêstwie zadecyduj¹ Internauci...
czytaj dalej...

Wiadomoœci

Miasto Kraków w drugim etapie konkursu na „Siedem Cudów Œwiata"
2013-01-08
  Stolica Ma³opolski znalaz³a z grupie miast, które przesz³y do drugiego etapu  konkursu „Siedem Cudów Œwiata” Obecnie Kraków znajduje siê na 16 miejscu. Do tej pory dawna stolica...
312-572-6659

909-772-5713
2013-01-07
  Plebiscyt ju¿ po raz pi¹ty, zorganizowa³a Gazeta Codzienna Nowiny. Ranking opracowa³a Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Rzeszowie. Gmina Dêbica podsumowuj¹c wszystkie kategorie zajê³a dziesi¹t¹ pozycjê wœród stu...
osmophore

(605) 384-2874
2013-01-05
  Na trasie turystycznej, wyznaczonej g³ównie na terenie wykopalisk najstarszej polskiej kopalni soli - w Bochni, powsta³a unikalna w skali œwiatowej podziemna ekspozycja multimedialna, prezentuj¹c¹ historiê...
czytaj dalej...

7702639466
2013-01-04
Toruñ od wieków kojarzy siê z pysznymi piernikami wypiekanymi tutaj od œredniowiecza. Dziœ toruñskie pierniki to przede wszystkim s³odkie przysmaki, produkowane w wielu odmianach, czêsto w czekoladowej polewie lub...
czytaj dalej...

Powstanie Ma³opolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczêdnego
2013-01-01
  W 2014 r. na Politechnice Krakowskiej rozpocznie dzia³alnoœæ Ma³opolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczêdnego. Uczelnia podpisa³a umowê z zarz¹dem województwa ma³opolskiego na dofinansowanie projektu. ...
716-283-8142

908-756-8912
2011-02-23
Film promuj¹cy Tarnów zaj¹³ trzecie miejsce w konkursie SOSNOWIEC TOUR FILM 2011 towarzysz¹cego Miêdzynarodowym Targom Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX w Sosnowcu.   Portal PolskieMiasta.tv by³ producentem...
949-501-7311

Polecane miasta

Tarnów Tarnów
Polski biegun ciep³a
Gniezno Gniezno
Pierwsza Stolica Polski

Polecane hoteleW którym rejonie Polski najlepiej i najszybciej podró¿uje siê samochodem?


na pó³nocy kraju

iloœæ g³osów: 18 / 18.18 %

na zachodzie

iloœæ g³osów: 50 / 50.51 %

na wschodzie

iloœæ g³osów: 6 / 6.06 %

w centrum

iloœæ g³osów: 11 / 11.11 %

na po³udniu

iloœæ g³osów: 14 / 14.14 %


Wasze zdjêcia

Zobacz zdjêcieZobacz zdjêcieZobacz zdjêcie(989) 434-7149Zobacz zdjêcie

Reklama


Partnerzy portalu Tint Tint Futro Film
Wszelkie prawa do zawartoœci serwisu zastrze¿one
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zawartoœæ merytoryczn¹ informacji o poszczególnych miastach, hotelach, oœrodkach, restauracjach i innych prezentowanych obiektach.